Ce credem

proverbe-09-101. Noi credem că biblia este Cuvântul inspirat şi infailibil al lui Dumnezeu şi este singura autoritate în viaţa de credinţă.
2. Noi credem într-un singur Dumnezeu trinitar: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt.
3. Noi credem că Dumnezeu este Creatorul întregului univers, al omului şi al îngerilor.
4. Noi credem că închinarea trebuie adusă în exclusivitate acestui Dumnezeu trinitar în calitate de creator, iar nu creaţiei.
5. Noi credem că păcatul a intrat în lume datorită neascultării omului de porunca lui Dumnezeu şi că fiecare om se naşte în păcat, având nevoie de mântuire.
6. Noi credem că iertarea de păcate se obţine numai prin credinţa în jertfa lui Isus Hristos, pocăinţă şi acceptarea Lui ca Domn şi Mântuitor personal.
7. Noi credem că Domnul Isus a fost deopotrivă Domnezeu şi om. S-a născut prin fecioara Maria, a murit pentru păcatul omenirii, a înviat şi s-a înălţat la cer unde stă la dreapta lui Dumnezeu Tatăl ca mijlocitor al nostru.
8. Noi credem că pocăinţa este regretul sincer pentru păcatele săvârşite şi ieşirea din starea de păcat prin întoarcerea la Dumnezeu.
9. Noi credem că omul nu se poate îndreptăţi înaintea lui Dumnezeu prin faptele proprii. Îndreptăţirea se obţine numai prin jertfa Domnului Isus Hristos şi se primeşte prin credinţă de la Dumnezeu. (Efeseni 2:8-9)
10. Noi credem că sfinţirea este o datorie a fiecărui creştin şi aceasta trebuie să cuprindă toate aspectele vieţii credinciosului, atât sufletul cât şi trupul. Sfinţirea înseamnă despărţire, separare de tot ce este păcat şi consacrare (dedicare) pentru Dumnezeu.
11. Noi credem în părtăşia directă a credinciosului cu Dumnezeu prin citirea Cuvântului; rugăciunea şi postul fiind cele mai eficiente metode de întreţinere a acestei părtăşii.
12. Noi credem că botezul în apă se oficiază la vârsta responsabilităţii morale persoanelor care cred, au fost născute din nou şi-L mărturisesc pe Domnul Isus ca Domn şi Mântuitor.
13. Noi credem că Cina Domnului (Împărtăşirea) a fost instituită şi poruncită de Domnul Isus, că este o lucrare esenţială a Bisericii prin care credincioşii îşi exprimă părtăşia cu Domnul Hristos.
14. Noi credem în făgăduinţa botezului în Duhul Sfânt (ca experienţă distinctă de botezul în apă) pentru toţi credincioşii. Botezul în Duhul Sfânt este o experienţă unică prin care credinciosul primeşte de la Domnul Isus putere pentru o viaţă sfântă în slujba lui Dumnezeu şi autoritate pentru proclamarea Evangheliei. (Ioan 1:33-34; Fapte 1:8; 4:31)
15. Noi credem că lucrarea Duhului Sfânt este de a-L proslăvi pe Domnul Isus Hristos, de a-i convinge pe oameni de păcatul lor, de a reînnoi viaţa celui care se pocăiaşte, de a locui în el, de a-l călăuzi şi învăţa.
16. Noi credem că Duhul Sfânt se manifestă prin credincioşi şi în zilele noastre aşa cum s-a manifestat în Biserica primară în secolul întâi prin ceea ce Biblia numeşte ,,darurile Duhului Sfânt”. (Fapte 9:32-34; 1 Cor. 12:1-10)
17. Noi credem că toţi credincioşii născuţi din nou compun Biserica lui Dumnezeu, care este un organism unitar şi viu.
18. Noi credem că familia este o instituţie sfântă, rânduită de Dumnezeu între un bărbat şi o femeie prin actul căsătoriei. Credem că divorţul este interzis de Cuvântul lui Dumnezeu. (Maleahi 2:16)
19. Noi credem că rânduiala Bisericii este de a încredinţa pruncii nou născuţi în mâna lui Dumnezeu prin actul binecuvântării oficiat prin rugăciune.
20. Noi credem că dărnicia este o îndatorire sfântă pentru fiecare credincios.
21. Noi credem că modestia în comportament, decenţa şi simplitatea în îmbrăcăminte şi înfăţişare trebuie să fie caracteristici ale adevăratului credincios.
22. Noi credem în a doua venire a Domnului Isus Hristos pentru a ridica la cer Biserica Sa.
23. Noi credem în învierea morţilor, în judecata de apoi şi răsplătirile divine, în destinul veşnic al omului în rai împreună cu Dumnezeu sau în iad despărţit pentru totdeauna de Dumnezeu.
(Matei 24:30-31)
24. Noi credem că suntem datori să iubim pe toţi oamenii, indiferent de rasă, naţionalitate sau convingere religioasă.